Facebook játék szabályzat

Nyerd meg az ajándék hétvégét 2 fő részére a Fenyves Yacht Clubba!
 
Facebook promóciós játék
 
1. Szervezés és lebonyolítás
A promóciós játék szervezője a Balaton Dock Kft. (székhely: 8226. Alsóörs, Vasút utca 7.
adószám: 25094215-2-19) amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Fenyves Yacht Club weboldalán.
 
2. Részvételi szabályzata
A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
3. A promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

 • 2023. január 26. (Csütörtök) 14:00 – 2023. február 6. (Hétfő) 8:00
Sorsolás időpontja:
 • 2023. február 6. (Hétfő) 10:00
 
Eredményhirdetés:
 • A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül
 
4. A promóciós játék nyereményei:
 
1db hétvége
 • 1 éjszaka/2nap/2fő
 • reggeli
 • korlátlan szaunasziget használat
 
A nyeremény 2023. április 30-ig váltható be a Fenyves Yacht Clubban,  egyszeri alkalommal!
Nyeremények száma összesen 1db (2fő részére)
 
5. A játék menete:
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Fenyves Yacht Club Facebook oldalán közzétett bejegyzésben leírtaknak megfelelően kell, hogy eljárjon.
A Játékosoknak a nyereményjáték Facebook oldalát és posztját kell lájkolni és a posztban kommentelni. Csak olyan játékos nyerhet, aki mindkettőt teljesíti.
 
7. Nyertesek jogai, kötelezettségei
A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.
Egy játékos csak egyszer nyerhet.
A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.
A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
A nyertesek kiválasztását kézi sorsolással, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva 1 fő bevonásával végezzük.
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.
Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:
 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg
 
8. Nyertesek értesítése
 
A nyertesekkel Facebook üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

9. Nyeremények kézbesítése
 
A nyeremény beváltásának részleteit Facebook üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény utalvány felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

10. A Szervező felelőssége
 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
 
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

11. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 
12. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A játék folyamán a Fenyves Yacht Club általános adatkezelési szabályai érvényesek.
Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.